«خبرجنوب» نوشت: ناباروری، سکته، انواع سندرم ها و... نتیجه مصرف داروهای قاچاق است.