ببینید! پارک‌بان‌ها دو دسته‌اند. یک دسته پارک‌بان هستند و دسته‌ی دیگر مثل من هم پارک‌بان هستند و هم پارک‌بان‌بان! یعنی هم مراقب ماشین شما هستیم هم مراقب پارک‌بان‌های دیگر! مراقب آنهایی که اگر پولشان را ندهی اهل خط و خوشنویسی با کلید روی کاپوت می‌شوند!