معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس دولتی با تفکیک و تنوع مدارس از کیفیت می‌افتد،گفت: جدا کردن دانش‌آموزان باعث خالی شدن مدارس دولتی از تنوع استعدادها می‌شود و این جداسازی به نفع دانش‌آموزانی که جدا می‌شوند نیست.