الکسی پوشکوف انهدام هواپیمای جنگنده سوری را توسط آمریکا به شدت محکوم کرد.