نام فرودگاه پایتخت قزاقستان به نام رییس جمهور این کشور تغییر یافت.