عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرد: امنیت ملی مصر خط قرمز محسوب می شود و در آن ذره ای قصور صورت نخواهد گرفت.