تمرین فردای تیم فوتبال استقلال فقط در یک نوبت برگزار می‌شود.