دبیر علمی چهارمین همایش مشروطیت گفت: ۲۲ مقاله از طرف کمیته علمی پذیرش یافته و به چاپ رفته است.