پلیس استان مرکزی سرکرده باند سرقت احشام را که درسه استان تحت تعقیب بود به همراه سایراعضای باند دستگیر کرد.