رئیس اداره توزیع برق مهاباد گفت :مقدار مصرف برق در مهاباد امسال در بیشترین حد خود از 59 مگاوات به 63 مگاوات رسیده است.