آمریکا که حمایت خود را از تروریست‌های معارض قطع کرده برای آنان شروط جدیدی مطرح کرده است که در صورت پذیرش آن، حمایت از تروریست‌ها مجددا آغاز خواهد شد.