روزنامه های ورزشی چهارشنبه 11 مرداد را در ادامه می بیند.