افرادی که می‌خواهند همه کشتی‌های مسابقات جهانی پاریس را ببینند باید نزدیک به یک و نیم میلیون تومان پول بدهند.