یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف در اردبیل در حال برگزاری است .