نخستین گروه های عوامل اجرایی حج امسال وارد فرودگاه مدینه منوره شدند.