رزمندگان حزب الله لبنان بیش از 90 درصد ارتفاعات عرسال را آزاد کرده اند.