۲۹ میلیارد ریال کالای قاچاق تیر ماه امسال در مازندران کشف شد.