فرماندار دزفول از بی ثمری جستجو ها و ادامه آن ادامه خبر داد.