منتخبان دوره نخست مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» معرفی شدند.